Vui lòng điền câu trả lời vào các ô dưới đây (bằng số), để tiếp tục theo dõi.